Przykłady, konwersja

Międzynarodowe jednostki ciśnienia

W odniesieniu do pomiarów ciśnienia stosowane są rozmaite jednostki. Pomimo powstania układu SI w technice wciąż można spotkać takie jednostki jak np. atmosfera techniczna (at) lub fizyczna (atm), czy też psi – funt na cal kwadratowy. Niniejszy artykuł pomoże Państwu usystematyzować wiedzę dotyczącą jednostek ciśnienia.

Przykład

W przypadku zadziałania na powierzchnię 1 m² siłą ciężkości 100 g (F = 0,1 kg, 10 m/s² = 1 N), ciśnienie wyniesie 1 Pa.*
Powszechnie stosowaną jednostką dla wyższych ciśnień w Europie jest bar (bar). Jak widać na przykładzie obliczeń, Pascal (Pa) jest zbyt małą jednostką klasyfikacyjną dla większości zastosowań technicznych.

1 bar = 105 N/m² = 100 000 Pa

Odpowiada to w przybliżeniu ciśnieniu wywieranemu przez masę 1 kg na 1 cm² lub 10 t na 1 m².
* Komentarz: Nie została tu wykorzystana dokładna wartość przyspieszenia grawitacyjnego g = 9,81 m/s². Zamiast tego użyto zaokrąglonej wartości 10 m/s².

Rysunek 1 Graficzne przedstawienie generacji ciśnienia

Wartości jednostek ciśnienia
mbar
1 Pa 0.01
1 hPa 1
1 psi 68.97
1 mH20 98.07
1 mmHg (torr) 1.333
1 at 980.07
1 atm 1013.3

Konwersja jednostek ciśnienia

Wykorzystując zamieszczoną tabelę można w prosty sposób dokonać konwersji pomiędzy najpopularniejszymi jednostkami ciśnienia.

Legenda:

  • bar: bar
  • Pa: paskal
  • hPa: hektopaskal
  • psi: funt na cal kwadratowy
  • mH2O: metr słupa wody
  • mmHg: milimetr słupa rtęci
  • Torr: pozaukładowa jednostka miary ciśnienia
  • at: atmosfera techniczna
  • atm: atmosfera fizyczna

Inne jednostki ciśnienia

Prawnie dopuszczona jednostka bar zastąpiła poprzednio używane jednostki ciśnienia at i atm w 1978 roku. Obecnie jednostki te nie mogą być wykorzystywane.

Atmosfera techniczna

Atmosfera techniczna (at) bazowała na ciśnieniu hydrostatycznym, które wywiera dziesięciometrowy słup wody. Przy gęstości ρ = 1 kg/dm3 i przy przyspieszeniu grawitacyjnym g = 9,80665 m/s2, zachodzi równość:

Jednostka ta jest stosowana na przykład w urządzeniach do pomiaru ciśnienia w oponach na stacjach benzynowych.


Atmosfera fizyczna

Punktem odniesienia dla atmosfery fizycznej (atm) jest ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza. Kolumna słupa rtęci w barometrze Torricelli'ego dla tego ciśnienia ma wysokość 760 mm:


1 atm = 1.01325 bar = 760 torr = 760 mmHg

Funt na cal kwadratowy

Spośród jednostek ciśnienia podanych powyżej tylko bar i paskal są wymienione w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (SI). W USA jednostki związane z systemem metrycznym są wykorzystywane w kontekście ekonomicznym i technicznym. Jednakże odpowiednie informacje w specyfikacjach produktów lub kartach katalogowych są zazwyczaj podawane w psi (funt na cal kwadratowy).