Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF 337 kByte) wersja 07/2019


Insert your alternative text

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY „JUMO” Sp. z o.o.

JUMO Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

Telefon: 71 339 32 79
Fax: 71 339 32 80
E-Mail: mail@jumo.net

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 16:30

Numery kont bankowych:

ING Bank Śląski S.A.

Numer konta dla transakcji w walucie PLN:
PL98 1050 1575 1000 0090 3202 1546

ING Bank Śląski S.A.

Numer konta dla transakcji w walucie EUR:
PL81 1050 1575 1000 0090 3202 1564
SWIFT: INGBPLPW

ING Bank Śląski S.A.

Numer konta dla transakcji w walucie USD:
PL80 1050 1575 1000 0090 3202 1579
SWIFT: INGBPLPWOgólne Warunki Sprzedaży

(PDF, 583kByte) Wersja 04/2024

Download

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY „JUMO” Sp. z o.o.

I.   DEFINICJE

 1. OWS” – Ogólne Warunki Sprzedaży „JUMO” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. JUMO” lub „Sprzedający” – „JUMO” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113392, NIP 8992297851, kapitał zakładowy 50.000 PLN.
 3. Kupujący” – przedsiębiorca wyrażający wolę nabycia Towarów od JUMO i/lub przedsiębiorca nabywający towary od JUMO w ramach umowy ze Sprzedającym i/lub przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez JUMO.
 4. Umowa” – umowa sprzedaży Towarów lub umowa o świadczenie. Usługi zawierana poprzez przyjęcie przez JUMO Zamówienia kupującego w drodze Potwierdzenia Zamówienia zgodnie z pkt III OWS
 5. Towar” – produkty znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej
 6. Dostawca” – spedytor, przewoźnik, kurier, lub inny podmiot zajmujący się przewozem lub dostarczaniem przesyłek
 7. „Wycena”, „Propozycja” – niewiążąca propozycja zawarcia Umowy zawierająca wycenę sporządzona przez JUMO
 8. „Zamówienie” – wiążąca oferta zawarcia Umowy składana przez Kupującego po otrzymaniu Propozycji (wyceny
 9. Potwierdzenie zamówienia” – oświadczenie o przyjęciu oferty składane przez JUMO.
 10. „Usługa” - usługa serwisowa świadczona przez JUMO Kupującemu za odrębnym od ceny wynagrodzeniem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedającego w relacji z przedsiębiorcami, bez ograniczeń terytorialnych, a ponadto do stosunków przedumownych, o ile wprost wynika to z treści OWS. OWS znajdują zastosowanie także do wszystkich przyszłych stosunków handlowych JUMO z Kupującym, nawet w przypadku braku ponownego wyraźnego uzgodnienia w tym zakresie.
 2. W przypadku sprzedaży Towaru wraz z oprogramowaniem lub sprzedaży oprogramowania dla automatyki przemysłowej (pomiar, sterowanie, regulacja, uruchomienia itp.) obok OWS zastosowanie znajdą ponadto „Klauzule uzupełniające do OWS „JUMO” Sp. z o.o.- przekazanie oprogramowania dla automatyki przemysłowej” oraz „Klauzule uzupełniające do OWS „JUMO” Sp. z o.o. oprogramowania dla automatyki przemysłowej”, łącznie zwane:„Klauzulami uzupełniającymi do OWS”.
 3. Niniejsze OWS nie znajdują zastosowania do sprzedaży w sklepie internetowym. W przypadku rozpoczęcia przez JUMO sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego zastosowania znajdują postanowienia odrębnego regulaminu sklepu internetowego.
 4. Wyłącza się w całości stosowanie do Umów jakichkolwiek wzorców umownych Kupującego, niezależnie od stopnia, w jakim byłyby one sprzeczne z OWS, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę na piśmi rygorem nieważności na zastosowanie wzorca umownego Kupującego zamiast lub obok OWS.
 5. Wszelkie odstępstwa od OWS wymagają wyraźnej zgody Sprzedającego. Warunki indywidualnie uzgodnione przez strony, a ponadto wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
 6. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWS doręczonymi/udostępnionymi Kupującemu, a treścią OWS prezentowanych na stronie internetowej lub w jakichkolwiek innych materiałach marketingowych Sprzedającego, pierwszeństwo mają OWS doręczone /udostępnione Kupującemu.

III. ZAWARCIE UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Wszelkie katalogi i inne materiały marketingowe Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. W braku odmiennychustaleń, indywidualne Propozycje (Wyceny) JUMO przedkładane Kupującym nie są wiążące, nawet gdyby wskazywały okres ważności i należy je rozumieć jako skierowane do Kupującego zaproszenie do złożenia oferty.
 2. Umowa dochodzi do skutku przez: złożenie przez Kupującego.Zamówienia na podstawie przedłożonej Kupującemu Wyceny, stanowiącego ofertę, oraz akceptację Zamówienia przez JUMO poprzez wystosowanie przez JUMO do Kupującego Potwierdzenia Zamówienia, stanowiącego przyjęcie oferty. W przypadku nieprzyjęcia przez JUMO Zamówienia Kupującego (np. przestała być aktualna, Zamówienie zawiera odstępstwa od wyceny), JUMO przedstawi nową Wycenę, na podstawie której Kupujący będzie mógł złożyć nowe Zamówienie, albo poinformuje o braku możliwości przyjęcia Zamówienia Kupującego.
 3. Ze względu na specyfikę Towaru każde Zamówienie Kupującego musi być poprzedzone Wyceną JUMO. Wobec powyższego, jeżeli JUMO otrzyma od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, Zamówienie (ofertę) zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi na Zamówienie nie będzie poczytany za przyjęcie zamówienia (oferty).
 4. Zamówienie oraz Potwierdzenie Zamówienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej; za formę równorzędną uznaje się Zamówienie/Potwierdzenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, o ile zawierają one dane należycie identyfikujące nadawcę (firma, oddział, NIP, adres, imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail i pochodzą z adresu zawierającego domenę firmową faxu Kupującego / Sprzedającego.
 5. Opis Towaru (waga, masa, wytrzymałość, tolerancja oraz pozostałe dane techniczne) jak również wizualizacja Towaru (ilustracje, znaki, rysunki techniczne itp.) prezentowane w Wycenach, katalogach i innych materiałach marketingowych Sprzedającego mają charakter jedynie poglądowy i są tylko w przybliżeniu miarodajne. Dopuszczalne są odstępstwa przyjęte w obrocie handlowym oraz prawnym. Dostarczenie Towaru zbudowanego z części (komponentów) równoważnych do objętych się za dostarczenie zamówionego Towaru, o ile nie narusza to celów przewidzianych w Umowie oraz nie prowadzi do zmianyuzgodnionej ceny.
 6. Po zawarciu Umowy, Kupujący nie ma prawa odstąpienia od niej, ani prawa wypowiedzenia Umowy, poza przypadkami o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszych OWS. Całkowite bądź częściowe rozwiązanie Umowy lub zmiana Umowy, w tym ilościowe lub wartościowe ograniczenie zamówienia, rezygnacja z zamówienia wymaga każdorazowo zgody Sprzedającego wyrażonej dla swej ważności na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 7. Jeśli Umowa przewiduje stosunek zobowiązaniowy o charakterze ciągłym, jest ona zawierana na okres 12 (dwunastu) miesięcy. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu po 12 (dwanaście) miesięcy każdy, na warunkach obowiązujących w ostatnim roku trwania Umowy, o ile jedna ze stron nie złoży oświadczenia o braku woli kontynuowania Umowy; oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy powinno zostać zło piśmie nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed dniem zakończenia Umowy w danym okresie. W okresie obowiązywania Umowy każda ze stron może wypowiedzieć taką Umową bez konieczności zapłaty odszkodowania drugiej stronie z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia, na żądanie JUMO Kupujący nabędzie całość Towarów nabytych lub wyprodukowanych dotychczas w okresie obowiązywania Umowy na potrzeby Kupującego, po uzgodnionej cenie.

IV. CENA

 1. Ceny zawarte w Wycenach, katalogach, innych materiałach marketingowych Sprzedającego mają charakter poglądowy. Charakter wiążący mają wyłącznie ceny zawarte w Potwierdzeniach Zamówienia, chyba że co innego wynika z ustaleń stron.
 2. Ceny Towarów nie zawierają podatku od towarów obejmują kosztów opakowania i transportu, chyba że co innego wynika z ustaleń stron.
 3. Dodatkowe koszty wynikające z ewentualnych zmian sposobu dostarczenia Towarów dokonanych na życzenie Kupującego po zawarciu Umowy ponosi Kupujący.
 4. Wycena JUMO pozostaje aktualna przez 14 dni, chyba że co innego wynika z jej treści.
 5. W przypadku, gdy ustalony termin dostarczenia Towarów przypada później niż 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy, Sprzedający zastrzega sobie prawo odpowiedniej zmiany (waloryzacji) ustalonej ceny, według uznania Sprzedającego, stosownie do zaistniałej zmiany, jeśli w tym okresie koszty wykonania zamówienia wzrosną lub spadną o więcej niż 5%, w szczególności wskutek zmiany cen Towarów, surowców, materiałów, kosztów paliw, energii, kosztów pracy lub różnic kursowych. Powyższe obowiązuje również w przypadku zmiany terminu dostawy przez Kupującego lub zwłoki Kupującego w odbiorze Zamówienia (zgodnie z pkt. VI ust. 9). Zwaloryzowane ceny obowiązują nie dłużej niż przez 3 miesiące. W przypadku różnic większych niż 10% pierwotnie ustalonej ceny dla danego Zamówienia Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 3 dni od poinformowania Kupującego o zmianie ceny zamówienia. W przypadku skorzystania z ww. prawa odstąpienia od umowy Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze poza zwrotem uiszczonej już Sprzedającemu ceny. Prawo Sprzedającego odpowiedniej zmiany (waloryzacji) ustalonej ceny może być wykonane wielokrotnie.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. W braku odrębnych ustaleń, faktury płatne są w terminie 7 dni od daty ich wystawienia. W przypadku, gdy dostarczenie Towaru nastąpi po otrzymaniu przez Kupującego faktury, wskazany powyżej termin płatności rozpoczyna bieg w dniu dostarczenia Towaru z tym że w przypadku ustalenia przez strony przedpłaty (płatność przed dostarczeniem Towaru), Kupujący dokona płatności na podstawie faktury pro forma w terminie ustalonym przez strony. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.
 2. Płatność dokonywana jest w całości w walucie polskiej (PLN), chyba że strony uzgodniły płatność w walucie europejskiej (EUR), w dolarach amerykańskich (USD) lub w innej walucie obcej.
 3. W przypadku opóźnienia w płatności Kupującego zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 4. Wobec braku odmiennych ustaleń stron, faktury Sprzedającego płatne są w całości bez możliwości dokonywania potrąceń przez Kupującego.
 5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności.

VI. WARUNKI DOSTARCZENIA TOWARÓW

 1. Wszelkie terminy, które nie zostały w sposób wyraźny ustalone w Potwierdzeniu Zamówienia, są jedynie terminami orientacyjnymi i nie są wiążące.
 2. W przypadku ustalenia przez strony, że płatność dokonana być powinna przed dostarczeniem Towaru (przedpłata), Sprzedający przystąpi do realizacji Umowy niezwłocznie po zaksięgowaniu ustalonej kwoty przedpłaty na koncie Sprzedającego.
 3. Dostarczenie Towarów objętych Zamówieniem może być uzależnione od przedłożenia Sprzedającemu nieodwołalnego i bezterminowego poręczenia bankowego równego cenie Zamówienia.
 4. Dostarczenie Towarów odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.
 5. Orientacyjny czas realizacji Umowy tj. czas liczony od chwili zawarcia Umowy zgodnie z pkt. III ust. 2 do chwili wysłania Towarów do Kupującego jest każdorazowo określany w Potwierdzeniu Zamówienia. Czas realizacji zależy od prawidłowej i terminowej realizacji dostaw przez dostawców Sprzedającego, a także może ulec zmianie stosownie do okoliczności, jakie nastąpią po zawarciu Umowy zgodnie z pkt. III ust. 2, w tym na skutek: działania/zaniechania samego Kupującego, zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, bądź siły wyższej, w tym takich okoliczności jak: wojna, akty terrorystyczne, zamieszki lub inne podobne. Z tytułu przekroczenia czasu realizacji Zamówienia Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze, w tym Sprzedający nie odpowiada za opóźnienie w dostawie spowodowane nieterminową lub nieprawidłową dostawą realizowaną przez dostawców Sprzedającego.
 6. Nie uregulowanie w terminie jakichkolwiek należności przez Kupującego wobec Sprzedającego, uprawnia Sprzedającego do wstrzymania realizacji Umowy; uzgodnione wcześniej terminy realizacji ulegają stosownemu wydłużeniu.
 7. Sprzedający jest uprawniony do realizacji częściowych dostaw, jeśli Zamówienie Kupującego wyraźnie nie wskazuje na wymóg jednorazowej realizacji w całości.
 8. Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez Sprzedającego, chyba że strony inaczej uzgodniły.
 9. Towary mogą być odebrane przez Kupującego lub osobę działającą na jego zlecenie z magazynu JUMO, jeśli zostało to wyraźnie wskazane w Zamówieniu i zaakceptowane przez JUMO w Potwierdzeniu Zamówienia. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest odebrać Towary z magazynu JUMO w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia przez Sprzedającego, że Towary są gotowe do odbioru, chyba że strony wyraźnie ustaliły inny termin odbioru. W przypadku nieodebrania Towarów przez Kupującego w ww. terminie, Sprzedający uprawniony jest do dostarczenia Towarów Kupującemu do jego siedziby na koszt i ryzyko Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się Towary odebrać.
 10. Towary uważa się za dostarczone w momencie wydania Towaru Dostawcy, a w przypadku odbioru własnego, w momencie wydania Towaru Kupującemu lub osobie działającej na jego zlecenie; w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru oraz ciężarów związanych z Towarem na Kupującego. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 zdanie 3, przeniesienie na Kupującego ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru oraz ciężarów związanych z Towarem następuje wraz upływem terminu odbioru.
 11. W przypadku zmiany terminu dostarczenia albo odbioru Towarów na prośbę Kupującego lub w przypadku naruszenia przez Kupującego w sposób zawiniony obowiązków współdziałania przy odbiorze Towarów skutkującego niemożliwością ich dostarczenia, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego w pierwotnie ustalonym terminie, odpowiednio: dostarczenia albo odbioru Towarów, zaś Towary zostaną przechowane przez Sprzedającego lub wybrany przez niego podmiot na koszt i ryzyko Kupującego. W takiej sytuacji, Umowę uznaje się za zrealizowaną, a na Kupującym ciąży obowiązek uiszczenia umówionej ceny zgodnie z Umową. Obowiązkiem Sprzedającego jest udostępnienie Kupującemu dokumentów umożliwiających odebranie Towaru, przy czym Sprzedający może wstrzymać się z wydaniem ww. dokumentów do czasu pełnej zapłaty za Towar. Sprzedający uprawniony jest do żądania naprawienia powstałej w związku z tym szkody.
 12. Sprzedający nie odbiera od Kupującego opakowania Towaru i innych zabezpieczeń służących do transportu Towaru. Utylizacji opakowania dokonuje Kupujący na własny koszt.
 13. Kupujący zobowiązany jest dokonać sprawdzenia Towaru przy jego otrzymaniu od Dostawcy albo przy odbiorze w magazynie JUMO. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w czasie transportu Kupujący powinien zgłosić niezwłocznie JUMO, spisując odpowiedni protokół z Dostawcą, zaś kopię protokołu wysłać do Sprzedającego. Widoczne uszkodzenia Towarów Kupujący zobowiązany jest zgłosić Dostawcy natychmiast przy odbiorze przesyłki albo przedstawicielowi JUMO w razie samodzielnego odbioru w magazynie JUMO.

VII. PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży (Towaru) do momentu zapłaty przez Kupującego wszystkich należności wynikających z Umowy.
 2. W przypadku, gdy Kupujący zapłaci pełną należność za dostarczony Towar, jednak nie zapłacił w całości innych należności wynikających z jego relacji gospodarczych ze Sprzedającym, Sprzedający zachowuje prawo własności do dostarczonych Towarów do chwili pełnego spłacenia wszelkich takich zaległych wierzytelności z tytułu współpracy handlowej z Kupującym.
 3. W przypadku przetwarzania przez Kupującego Towarów dostarczonych przez Sprzedającego przed nabyciem przez Kupującego ich własności, Sprzedający staje się właścicielem tak wytworzonych przedmiotów. Jeśli w procesie wykorzystywane są inne materiały stanowiące własność osób trzecich, Sprzedający uzyska prawo współwłasności do powstałych przedmiotów w stopniu równym stosunkowi wartości fakturowej Towaru dostarczonego przez Sprzedającego do wartości fakturowej pozostałych materiałów wykorzystanych przy wytworzeniu przedmiotu.
 4. Kupujący w toku prowadzenia normalnej działalności handlowej ma prawo do swobodnego dysponowania Towarami będącymi własnością Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że Kupujący wywiązuje się regularnie i punktualnie ze swoich zobowiązań w ramach współpracy handlowej ze Sprzedającym. Kupujący już w chwili zawarcia Umowy ze Sprzedającym przenosi na Sprzedającego wszelkie wierzytelności związane ze sprzedażą osobom trzecim Towarów, co do których Sprzedający zastrzega sobie prawo własności; w przypadku, gdy Sprzedający nabędzie prawo współwłasności w wyniku przetwarzania, łączenia lub mieszania, takie przeniesienie na rzecz Sprzedającego nastąpi w stopniu równym stosunkowi wartości fakturowej towaru z zastrzeżeniem prawa własności dostarczonego przez Sprzedającego do wartości Towaru z zastrzeżeniem prawa własności stron trzecich.
 5. Na żądanie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia wszelkich niezbędnych informacji na temat stanu i zapasów Towarów będących własnością lub współwłasnością Sprzedającego i przeniesionych na Sprzedającego roszczeń. Ponadto, na żądanie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do wyraźnego zamieszczenia na opakowaniach towarów będących własnością lub współwłasnością Sprzedającego informacji o prawie własności Sprzedającego i do poinformowania swoich klientów o przeniesieniu roszczeń na Sprzedającego. Towarów Kupującemu do jego siedziby na koszt i ryzyko Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się Towary odebrać.
 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sprzedającego o każdym przypadku egzekucji skierowanej do Towaru, oraz innych przypadkach działaniach naruszających własność Sprzedającego, a ponadto podjąć niezbędne działania zaradcze. Wszelkie powstałe w związku z działaniami zaradczymi koszty mające na celu zwolnienie, wydanie lub przywrócenie stanu pierwotnego Towaru objętego zastrzeżonym prawem własności ponosi Kupujący. Powyższe dotyczy również kosztów uzasadnionych postępowań sądowych, o ile kosztów tych nie będzie można wyegzekwować od osoby trzeciej.
 1. VIII. RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

 1. Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony Towar, nawet jeśli wykazuje nieistotne, niezakłócające funkcjonowania Towaru wady. Powyższe dotyczy w szczególności Towarów wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego.
 2. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane Towary w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo a Kupujący to wyłączenie akceptuje.
 3. Gwarancji na Towary, z wyłączeniem tych urządzeń, w których mogą zachodzić procesy starzenia np.: elektrody, sensory, udziela jako gwarant ich producent na warunkach przez siebie określonych, z reguły na okres 12 miesięcy liczonych od daty wystawienia faktury. Gwarancja nie obejmuje elementówb podlegających normalnemu zużyciu podczas pracy.
 4. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku: 

  a) nieodpowiedniego i niefachowego użytkowania Towaru,

  b) wadliwego montażu lub uruchomienia przez Kupującego lub osoby

  trzecie działające na jego zlecenie,

  c) błędnej lub niedbałej obsługi,

  d) nadmiernych obciążeń,

  e) uszkodzeń mechanicznych i chemicznych,

  f) niewłaściwej zmiany, bądź naprawy dokonanych bez uprzedniej akceptacji Sprzedającego.

 5. Kupujący wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, jako podmiotu upoważnionego przez producenta (gwaranta) do podejmowania czynności w ramach gwarancji zakupionego u Sprzedającego Towaru. Sprzedający nie jest gwarantem.
 6. Kupujący wnosi reklamacje na formularzu reklamacji, do którego zobowiązany jest załączyć dokument Deklaracja Dekontaminacji; formularz oraz Deklaracja Dekontaminacji dostępne są do pobrania na stronie internetowej http://www.jumo.pl/pl_PL/serwis/productservice/serviceformular. Reklamacje składane powinny być dla swej skuteczności drogą elektroniczną na adres: serwis@jumo.net lub faxem pod numer telefonu: +48 71 339 32 80. Minimalna treść reklamacji powinna obejmować: dane identyfikujące Towar, w tym typ Towaru i numer faktury sprzedaży oraz datę stwierdzenia wady i szczegółowy opis samej wady, a także okoliczności jej ujawnienia.
 7. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Towar do Sprzedającego lub wskazanego przez niego podmiotu dopiero po wstępnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego, za uprzednim poleceniem Sprzedającego. Dostawa Towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym lub później, ale bez polecenia Sprzedającego odbywa się na koszt Kupującego.
 8. Koszt transportu do Sprzedającego lub wskazanego przez niego podmiotu ponosi Kupujący, zaś koszt transportu zwrotnego do Kupującego ponosi Sprzedający, z tym że w przypadku nie uznania reklamacji, Sprzedający będzie uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami transportu Towaru oraz opłatą za wykonaną usługę diagnostyczną.
 9. Kupujący jest obowiązany do dostarczenia reklamowanego Towaru w taki sposób, aby Towar był należycie zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem.
 10. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego następuje w terminie 14 dni od dnia jego skutecznego wpływu lub złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Kupującego. Czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest czasem orientacyjnym, który może ulec zmianie, w szczególności w przypadku potrzeby analizy Towaru przez producenta lub podmiot zewnętrzny.
 11. Po upływie terminu Gwarancji bądź w przypadku nie uznania zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedający świadczy usługi serwisu pozagwarancyjnego za oddzielnym wynagrodzeniem.

IX. USŁUGI SERWISOWE

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Kupujących usługi serwisowe zakupionych u Sprzedającego Towarów (asysta w montażu, usługi naprawcze i konserwacyjne) za odrębnym wynagrodzeniem uzgodnionym przez strony, chyba że co innego wynika z Umowy.
 2. Na wynagrodzenie Sprzedającego z tytułu świadczenia usług serwisowych składa się koszt roboczogodziny serwisanta (faktycznej pracy oraz koszt za czas pozostawania poza siedzibą JUMO) wraz z kosztami wykonanej usługi diagnostycznej, a także wydatki, w szczególności: koszty części, materiałów, podróży i noclegu.
 3. Usługi serwisowe mogą być świadczone, wedle doświadczenia i technicznej oceny Sprzedającego, w serwisie Sprzedającego lub na miejscu u Kupującego na terytorium RP. Jeżeli serwis ma być przeprowadzony w serwisie Sprzedającego, Kupujący przesyła Sprzedającemu Towar na swój koszt i ryzyko. Po przeprowadzonym serwisie Towar zostaje odesłany do Kupującego na koszt i ryzyko Kupującego. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia usług serwisowych u Kupującego w wystarczająco krótkim czasie, usługa serwisowa może być wykonana w serwisie Sprzedającego.
 4. Niezbędnym warunkiem świadczenia usług serwisowych może być oddanie do dyspozycji Sprzedającego, na koszt Kupującego, odpowiedniej liczby personelu pomocniczego wraz ze sprzętem oraz pomieszczeń o wskazanych przez Sprzedającego parametrach. Na czas świadczenia usług serwisowych u Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia serwisantom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (jeżeli specyfika zakładu Kupującego wymaga specjalnego ubrania ochronnego i urządzeń ochronnych, Kupujący musi je zapewnić). Kupujący odpowiedzialny jest również za podjęcie odpowiednich środków służących ochronie mienia serwisantów.
 5. Towar zostaje zwrócony po serwisie do Kupującego zgodnie z konfiguracją seryjną, chyba że Kupujący wskaże na dokonane zmiany ustawień urządzenia. W takim przypadku Sprzedający postara się przywrócić poprzednie ustawienia Towaru. Sprzedający nie może zagwarantować przywrócenia wszystkich ustawień zgodnie z oczekiwaniami Kupującego, stąd Kupujący jest zobowiązany zweryfikować konfigurację urządzenia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy konfiguracyjne.

X. PRAWA DO OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTACJI I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 1. W związku z Umową, Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej w tym praw autorskich, licencji, prawa do patentów, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej związanych z Towarami. Jeżeli Towary co najmniej w części stanowią oprogramowanie, Kupujący nabywa jedynie licencję niewyłączną na korzystanie z oprogramowania w zakresie opisanym w Umowie lub „Klauzulach uzupełniających do OWS”.
 2. Kupujący: (a) nie zmieni, nie dokona adaptacji, nie przetłumaczy ani nie stworzy żadnego opracowania jakiegokolwiek oprogramowania wbudowanego w Towar lub dostarczanego przez Sprzedającego łącznie z Towarem, chyba że działania takie są dozwolone z mocy prawa w zakresie rozwoju programów na podstawie analizy oprogramowania i usuwania błędów; (b) nie dokona cesji, nie podnajmie, nie wyleasinguje, nie wynajmie, nie pożyczy, nie zbędzie (albo nie przeniesie), nie ujawni ani w żaden inny sposób nie udostępni tego oprogramowania; (c) nie połączy ani nie włączy tego oprogramowania do żadnego innego oprogramowania ani (d) nie dokona montażu na podstawie analizy struktury oprogramowania, nie dokona dekompilacji, nie dokona demontażu ani nie podejmie żadnych innych działań w celu uzyskania kodu źródłowego dla danego oprogramowania bez pisemnego upoważnienia Sprzedającego, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kupujący powieli, bez dokonywania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji, wszelkie legendy zastrzeżonych praw własności intelektualnej Sprzedającego lub jego podmiotów powiązanych lub osób trzecich w każdym oprogramowaniu lub dokumentacji dostarczanym przez Sprzedającego. Możliwe jest, że będą obowiązywały warunki licencji osób trzecich.

XI. PRÓBKI I WZORY

Wobec braku odmiennych ustaleń stron, próbki lub wzory dostarcza się odpłatnie. Cechy wzorów i próbek są wiążące przy realizacji Umowy tylko w przypadku, gdy zostały one wyraźnie ustalone przez strony jako wiążące cechy dla Towaru.


XII. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI.

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane Kupującemu, w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i ich układ oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z ich treścią, należą do Sprzedającego lub podmiotów, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi oraz prawem własności przemysłowej. W szczególności ani OWS, ani Umowa nie stanowią podstawy do przeniesienia praw / udzielenia licencji w odniesieniu do patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, chyba że co innego wynika z Umowy lub OWS.
 2. Kupujący zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa JUMO, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w szczególności do nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących JUMO bez uprzedniej zgody wyrażonej przez JUMO na piśmie. Obowiązek ten obejmuje w szczególności wyceny JUMO przekazane Kupującemu, załączniki do wycen i Potwierdzenia zamówień, a ponadto wszelkie okoliczności i informacje dotyczące warunków współpracy. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy także po wygaśnięciu / rozwiązaniu Umowy. Kupujący zobowiązuje się do zachowania należytej ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa JUMO.
 3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy przypadków, gdy ujawnienie informacji nim objętych wymagane jest na podstawie przepisów prawa lub wynika z Umowy, albo gdy strony ujawniają je swoim audytorom, doradcom prawnym, podwykonawcom działającym w celu wykonania niniejszej Umowy czy ubezpieczycielom, pod warunkiem, że te podmioty zobowiązane są do zachowania poufności co najmniej w takim zakresie, jaki wynika z niniejszych OWS.

XIII. ZAKAZ REEKSPORTU TOWARÓW DO ROSJI

 1. Kupujący nie może sprzedawać, eksportować ani reeksportować, bezpośrednio lub pośrednio, do Federacji Rosyjskiej lub do użytku w Federacji Rosyjskiej żadnych dostarczonych Towarów objętych zakresem art. 12g rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.
 2. Kupujący dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że cel określony w ustępie 1 nie zostanie udaremniony przez osoby trzecie w dalszej części łańcucha handlowego, w tym przez ewentualnych odsprzedawców.
 3. Kupujący ustanowi i będzie utrzymywał odpowiedni mechanizm monitorowania w celu wykrywania zachowań stron trzecich na dalszych etapach łańcucha handlowego, w tym ewentualnych odsprzedawców, które mogłyby udaremnić cel określony w ust. 1.
 4. Jakiekolwiek naruszenie ust. 1, 2 lub 3 będzie stanowić istotne naruszenie Umowy, a Sprzedawca będzie uprawniony do dochodzenia odpowiednich środków zaradczych, w tym między innymi do:
  a) rozwiązania Umowy; oraz
  b) kary w wysokości 5% całkowitej wartości Umowy lub ceny Towarów, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.
 5. Kupujący niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o wszelkich problemach w stosowaniu ust. 1, 2 lub 3, w tym o wszelkich istotnych działaniach stron trzecich, które mogłyby udaremnić cel ust. 1. Kupujący udostępni Sprzedawcy informacje dotyczące zgodności z obowiązkami wynikającymi z ust. 1, 2 lub 3 w ciągu dwóch tygodni od zwykłego żądania takich informacji.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku kilku wersji językowych OWS, pierwszeństwo ma polska wersja językowa.
 2. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedającego oraz osób, którymi posługiwał się przy wykonywaniu Umowy, w najszerszym dopuszczalnie prawem zakresie. Sprzedający ponosi jedynie odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkodę wyrządzoną wskutek winy umyślnej i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W razie zaistnienia podstaw odpowiedzialności Sprzedającego w związku z Umową, Sprzedający odpowiada maksymalnie do wartości zakupionego na podstawie Umowy Towaru.
 3. Cesja praw i/lub obowiązków Kupującego wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności.
 4. Miejscem spełnienia świadczenia dla wszystkich przypadków dostarczania Towarów, włącznie z dostawami zwrotnymi, jest siedziba Sprzedającego, chyba że strony postanowiły inaczej.
 5. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów związanych z Umową jest sąd właściwy według siedziby Sprzedającego albo – zgodnie z wyborem Sprzedającego – według ogólnej właściwości miejscowej.
 6. Umowa oraz zobowiązania wynikające lub powstałe w związku z Umową, podlegają prawu polskiemu. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (CISG).
 7. Jeżeli strona Umowy w ramach Umowy będzie przetwarzać dane osobowe, uwzględni przy tym postanowienia ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i inne przepisy o ochronie danych osobowych, włączając w to ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) Nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.), i uzgodni z drugą stroną Umowy konieczne środki ochrony danych oraz umożliwi mu możliwość weryfikacji tego, czy dotrzymano uzgodnionych ustaleń.
 8. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWS lub Umowy będą całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne, nie będzie miało to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień umowy. W tym wypadku, strony Umowy zobowiązują się zastąpić z mocą wsteczną postanowienie w całości lub częściowo nieważne lub bezskuteczne postanowieniem nowym, które z ekonomicznego i finansowego punktu widzenia w sposób prawnie dopuszczalny najbliżej odpowiada postanowieniu nieważnemu lub bezskutecznemu.
 9. Dopuszcza się korzystanie przez Sprzedającego z podwykonawców przy realizacji jego obowiązków wynikających z Umowy lub OWS.
 10. Wszystkie obowiązki przewidziane w Umowie lub niniejszych OWS, które z natury rzeczy rozciągają się w czasie po zakończeniu obowiązywania Umowy, pozostają w mocy również po tym zakończeniu, w szczególności wszystkie obowiązki finansowe, które jedna strona Umowy musi wypełnić na rzeczy drugiej strony Umowy.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących dokumentu, oświadczenia lub działania Kupującego, nie oznacza to nigdy rezygnacji ze skorzystania z uprawnień przysługujących Sprzedawcy.
 12. JUMO oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w  rozumieniu  art.  4  pkt  6  ustawy  z  08.03.2013  r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 13. Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, jeżeli ze względu na siłę wyższą, na którą nie ma wpływu, nie zrealizuje swoich obowiązków w terminie lub w inny sposób naruszy swoje zobowiązanie wynikające z Umowy. Przez siłę wyższą strony rozumieją między innymi katastrofy naturalne, przestoje w działalności gospodarczej, katastrofy uzależnione od technologii, epidemie, wady materiałowe, strajki, blokady, korki uliczne, interwencje państwowe, przekroczenia terminu dla dostaw lub przeszkody w dostawach po stronie kontrahentów lub też niemożliwość skorzystania z siły roboczej lub surowców z powszechnie używanych sieci. Jeżeli wykonanie Umowy opóźni się z tych powodów o więcej niż 30 dni, każda ze stron  jest  uprawniona  –  bez  zachowania  roszczenia o odszkodowanie wobec drugiej strony – do pisemnego wypowiedzenia Umowy w zakresie Towarów, których dotyczy wspomniane opóźnienie związane z zaistnieniem siły wyższej.