Uzdatnianie wód gruntowych

Większość naszej wody pitnej pochodzi z wód gruntowych. Zgromadziliśmy tu informacje na temat procesowych technologii pomiarowych stosowanych przy uzdatnianiu wody pitnej pochodzącej z wód gruntowych. Na schemacie zaprezentowano kolejne etapy procesu uzdatniania wody pitnej. Kliknięcie na konkretny proces, spowoduje wyświetlenie szczegółowego portfolio produktów JUMO dla danego procesu. Korzystając z dokładnego opisu, można znaleźć różne rozwiązania JUMO dla maszyn i systemów stosowanych w uzdatnianiu wody pitnej.

Studnie wody gruntowej

2 Rozwiązania

Jednym ze źródeł, z którego pozyskiwana jest woda pitna, są wody gruntowe. W celu zapewnienia niezawodnego monitorowania wody pitnej dokonuje się pomiarów i nadzoru różnych parametrów. Jednym z najważniejszych parametrów jest wartość pH.

Dezynfekcja

Pomiar chloru

Proces dezynfekcji służy do usuwania mikroorganizmów z wody lub ich zabijania. Najczęściej stosowanym środkiem dezynfekującym w uzdatnianiu wody pitnej jest chlor. Zgodnie z zasadą "tak dużo jak to konieczne i tak mało jak to możliwe", stężenie i dawka chloru muszą być stale monitorowane.

Instalacja flokulacji

3 Rozwiązania

Flokulacja jest procesem w uzdatnianiu wody pitnej. Zmniejsza on istniejące zmętnienie, które występuje wtedy, gdy bardzo drobne cząsteczki w wodzie ulegają koagulacji. Oprócz zmętnienia, należy mierzyć i monitorować poziom i przepływ medium w instalacji flokulacji.

Sedymentacja

2 Rozwiązania

Substancje stałe i zmętnienia, które powstają w wyniku flokulacji, mogą być wyizolowane poprzez sedymentację. W tym procesie, jakość wody jest monitorowana poprzez pomiar jej konduktywności i wartości pH. Jeśli wartość pH jest zoptymalizowana do flokulacji materiałów organicznych i nieorganicznych, jest ona ponownie regulowana po separacji i przed filtracją.

Filtracja

Pomiar ciśnienia

Filtracja to proces, w którym mieszanina substancji stałych i płynnych w wodzie lub ściekach jest oddzielana lub segregowana za pomocą filtrów. Aby filtracja była skuteczna, konieczne jest monitorowanie ciśnienia przed i za filtrem.

Zbiorniki na wodę

Pomiar poziomu

Oczyszczona woda pitna jest przechowywana w zbiornikach magazynowych. Poziom w tych zbiornikach musi być stale monitorowany. Zbiorniki te nie powinny być ani puste, ani przepełnione. Należy natomiast zagwarantować skuteczne zaopatrzenie w wodę pitną.