przetworniki ciśnienia
KNOW HOW

Zakres temperatury i wartości graniczne temperatury – to nie to samo!

Parametry, które definiują czujniki ciśnienia to między innymi zakres temperatury i wartości graniczne temperatury. Słysząc tego typu określenia większość z nas odpowie, że mamy do czynienia z tym samym parametrem. Czy jednak instynktowna odpowiedź jest tą właściwą? Czy oba pojęcia wyrażają to samo, czy jednak powinniśmy je różnicować. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje określające kluczową dla tych określeń normę, która określa różnice między nimi.

Zakres temperatury i wartości graniczne temperatury – czym charakteryzują się te pojęcia

Chcąc podjąć się badania tematu warto zacząć od początku, a więc charakterystyki obu tych pojęć. Przeprowadzając analizę językową tychże określeń należy stwierdzić, że pod pojęciem zakres temperatury kryje się określony przez producenta urządzenia przedział temperatury. Z drugiej strony pojęcie wartości granicznych temperatury definiuje górną i dolną wartość temperatury, określając je w dokładny sposób. Ostatecznie oba pojęcia są ograniczone górną i dolną wartością, natomiast przy analizie językowej wyróżnić je w następujący sposób:

  • zakres temperatury definiowany jest górną i dolną granicą i obejmuje to wszystko co znajduje się między nimi,
  • wartości graniczne temperatury definiują dwie wartości – górną i dolną, w której urządzenie może funkcjonować.


Dlaczego dokonujemy rozróżnienia zakresu i wartości granicznych temperatury?

Znajdujące się powyżej rozważania skupiają się na sferze językowej i z punktu widzenia użytkowników nie mają istotnego znaczenia. Rozróżnienie wynika z normy IEC 61987, której istotne znaczenie zostanie omówione poniżej i pozwoli zwrócić uwagę na aspekty, które sprawiają, że można różnicować zakres temperatury i wartości graniczne temperatury.  

Znaczenie normy IEC 61987 w rozróżnieniu zakresu i wartości granicznych

Przechodząc do samej normy IEC 61987 należy ją określić jako istotną z punktu widzenia czujników ciśnienia ze względu na to, że określa właściwości czujników cieczy. Do nich zaś zaliczane są czujniki ciśnienia. W tej normie pojęcia zakresu i wartości granicznych są rozróżnione w następujący sposób:

  • zakres temperatury określa przedział, w którym powinny obowiązywać specyfikację czujników ciśnienia z uwzględnieniem dokładności. Producent daje gwarancje, że w określonym zakresie temperatury urządzenie da wiarygodny wynik,
  • wartości graniczne określają minimalną i maksymalną temperaturę, pomiędzy którymi urządzenie może być bezpiecznie użytkowane, przy czym nie ma tutaj znaczenia jego specyfikacja. Producent pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu w określonych temperaturach, jednak nie daje gwarancji, że uzyskane wyniki pomiaru będą wiarygodne.

Dla kogo rozróżnienie zakresu temperatury i wartości granicznych temperatury ma istotne znaczenie?

Określenie wskazane przez wspominaną normę daje odpowiedź na to, dlaczego oba pojęcia są różnicowane. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia użytkownika tych urządzeń. I to właśnie dla użytkowników sprzętu, oczekujących dokładnych pomiarów, rozróżnienie tego typu będzie miało istotne znaczenie. Zakres temperatury ma więc określać w jakiej temperaturze czujnik ciśnienia będzie dostarczał wyniki, które będą wiarygodne i zgodne z jego specyfikacją. Z drugiej strony wartości graniczne temperatury określają natomiast w jakiej minimalnej i maksymalnej temperaturze urządzenie może funkcjonować, bez obaw o jego uszkodzenie.

Oba pojęcia mogą więc definiować dwa różne przedziały, przy czym w wartościach granicznych użytkownik otrzyma informację w jakiej temperaturze sprzęt będzie pracował bez obaw o uszkodzenie, jednak nie koniecznie będzie to informacja o dokładności wykonanych pomiarów. W trakcie ich wykonywania trzeba brać pod uwagę zakres temperatury, to on bowiem określa kiedy sprzęt pracuje w sposób pozwalający na uzyskanie wiarygodnego pomiaru.

Podsumowanie – czy techniczne różnice mają znaczenie dla zwykłego użytkownika?

Wydaje się więc, że to co początkowo brzmiało zaskakująco, koniec końców okazuje się być uzasadnione i powinno się dokonywać rozróżnienia obu pojęć. Nie zawsze zakres i wartości graniczne będą się różnić między sobą, jednak techniczne rozróżnienie pojęć powinno być brane pod uwagę. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że pojawiają się czujniki ciśnienia, gdzie oba pojęcia różnie definiować będą górną i dolną granicę temperatury i techniczne rozróżnienie obu pojęć pozwoli zrozumieć, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Jednocześnie można zastanowić się czy oba określenia powinny przyjąć inną formę, by ich rozróżnienie mogło być łatwiejsze, także z punktu widzenia tych, którzy ze sprzętu nie korzystają i nie znają norm. To jednak pytanie, na które powinni odpowiedzieć językoznawcy.