przetwornik ciśnienia
PORADNIK

Dyrektywa PED dla urządzeń ciśnieniowych

Dyrektywa PED, czyli Dyrektywa 2014 68 UE, jest istotnym aktem prawnym dla m.in. dla producentów i dystrybutorów urządzeń ciśnieniowych. Jakie są jej najważniejsze założenia i jakie praktyczne konsekwencje ma w produkcji czujników i przetworników mierzących ciśnienie powyżej 200 bar?

Co to jest PED? Dyrektywa 2014 68 ue dotycząca urządzeń ciśnieniowych

Dyrektywa ciśnieniowa PED to akt prawny Unii Europejskiej, którego celem jest ujednolicenie przepisów dotyczących urządzeń ciśnieniowych i ich zespołów o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara. Zobowiązuje ona kraje członkowskie Unii Europejskiej do tworzenia przepisów zgodnych z wymaganiami dyrektywy.

Urządzenia ciśnieniowe

W skład urządzeń ciśnieniowych, według dyrektywy PED, wchodzą:

 • zbiorniki – obudowa zaprojektowana i zbudowana do przechowywania płynów pod ciśnieniem,

 • rurociągi – elementy rurociągów przeznaczone do transportu płynów,

 • osprzęt zabezpieczający – urządzenia pełniące funkcje użytkowe, posiadające obudowy odporne na ciśnienie,

 • osprzęt ciśnieniowy, w stosownych przypadkach wraz z elementami zamocowanymi do części, na które oddziałuje ciśnienie m.in. kołnierze, dysze, króćce, podpory czy uchwyty do podnoszenia.

Jakie są najważniejsze wymagania dyrektywy 2014 68 UE (PED)?

Dyrektywa PED – wytyczne, jakie muszą spełniać urządzenia ciśnieniowe

 1. Projekt, produkcja, sprawdzenie a nawet wyposażenie i instalacja urządzeń ciśnieniowych powinny być przeprowadzone tak, aby zapewnić bezpieczeństwo.

 2. Ocena zgodności powinna być przeprowadzona według określonych modułów (np. C2: Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu) w zależności od kategorii urządzenia ciśnieniowego.

 3. Producent jest zobowiązany do analizy i oceny zagrożeń.

 4. Każde urządzenie ciśnieniowe powinno zostać projektowane i produkowane z uwzględnieniem norm zharmonizowanych.

 5. W urządzeniach ciśnieniowych powinno wykorzystywać się plastyczne i odporne materiały.

 6. Konieczne jest, by właściwości połączeń nierozłącznych np. spawanych spełniały co najmniej wytyczne określone dla materiałów podstawowych, a połączenia nierozłączne, takie jak spoiny, muszą być wykonywane przez personel spawalniczy zgodnie z procedurami.

 7. Badania nieniszczące (NDT) muszą być wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami.

 8. Współczynnik wytrzymałości złącza (0,7, 0,85 lub 1,0) powinien być określony przez konstruktora.

 9. Po wyprodukowaniu urządzenia powinno się przeprowadzić kontrolę końcową i próbę hydrauliczną.

 10. Urządzenia ciśnieniowe powinny posiadać tabliczkę znamionową.

 11. Instrukcja w języku użytkownika powinna zostać dostarczona przez producenta.

 12. Producent musi wykazać, że urządzenie ciśnieniowe spełnia wymagania projektowe pod kątem bezpieczeństwa – znak CE i deklaracja zgodności.

Kogo dotyczą zobowiązania wynikające z dyrektywy PED?

Dyrektywa PED odnosi się do urządzeń ciśnieniowych o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu PS powyżej 0,5 bara.

 • producentów urządzeń ciśnieniowych

 • upoważnionych przedstawicieli, wykonujących zadania na zlecenie producenta

 • importerów, którzy mają siedzibę w Unii Europejskiej i prowadzą sprzedaż i dostawy urządzeń ciśnieniowych na terenie UE

 • dystrybutorów, którzy udostępniają urządzenia ciśnieniowe do sprzedaży

Jakie są kategorie dyrektywy PED?

Zastosowanie współczynników projektowych i tabel PED prowadzi do uzyskania jednej z 4 kategorii PED: I, II, III lub IV. Kategoria I oznacza najniższy stopień zagrożenia, a IV – najwyższy.

Co to jest kategoria SEP dyrektywy PED?

Poza kategoriami zagrożenia, w artykule 4 ust. 3 wyróżnione zostało pojęcie Uznanej Praktyki Inżynierskiej (SEP – Sound Engineering Practise) państwa członkowskiego. Urządzenia objęte tym artykułem mają ciśnienie powyżej 0,5 bara, ale nie stwarzają dużego zagrożenia. Nie oznacza się ich CE, lecz muszą mieć instrukcję obsługi.

Czy PED i CE to to samo?

CE i PED nie są tym samym, ale są ze sobą ściśle związane. Oznakowanie CE jest symbolem bezpieczeństwa produktu. Jest to certyfikacja dla określonych wyrobów przeznaczonych do sprzedaży w Unii Europejskiej. Oznakowanie CE jest zgodne z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED 2014/68/UE). Urządzenia ciśnieniowe o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bara wchodzą w zakres dyrektywy PED i dlatego oznakowanie CE jest wymagane przez prawo.

Dyrektywa PED – czujniki i przetworniki ciśnienia

Jeśli urządzenia ciśnieniowe ma mierzyć ciśnienie w zakresie 0,5 do 200 bar, wystarczy projektować je zgodnie z uwzględnieniem zasad "Dobrej Praktyki Inżynieryjnej” (GEP).

Dla czujników i przetworników ciśnienia, mających ciśnienie ponad 200 bar konieczne jest:

 • zastosowanie procedury oceny zgodności, w niektórych przypadkach może być to wewnętrzna kontrola produkcji

 • spełnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa zawartych w Załączniku I dyrektywy PED, m.in. wykonanie testu ciśnienia, który ma na celu sprawdzenie odporności na ciśnienie

 • przygotowanie deklaracji zgodności WE oraz oznaczenie sprzętu znakiem CE.

Przetworniki ciśnienia

przetworniki ciśnienia JUMO

Sprawdź ofertę

Urządzenia JUMO zgodne z dyrektywą PED

Czy termostaty JUMO posiadają fertyfikat PED?

Wiele urządzeń w ofercie JUMO spełnia wymagania bezpieczeństwa dyrektywy PED, m.in termostaty.:

Termostaty dla gorącego powietrza do nabudowy np. JUMO WTHc

Urządzenia te posiadają certyfikat zgodności z dyrektywą 2014 68 ue oraz są odpowiednie do stosowania w systemach gorącego powietrza zgodnie z DIN 4794. Składają się z 3 oddzielnych układów pomiarowych i przełączających o następujących funkcjach: regulator temperatury TR, monitor temperatury TW i ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB.

Przykładowe modele z naszej oferty, które posiadają certyfikację PED, to JUMO heatTHERM-AT, JUMO EM, JUMO ATH,JUMO ATH.-SE oraz JUMO ATHS-SW.

Termostaty dla gorącego powietrza do nabudowy JUMO WTHc

Termostaty dla gorącego powietrza do nabudowy JUMO WTHc

termostaty dla gorącego powietrza do nabudowy

Sprawdź ofertę

Termostaty do zabudowy wewnątrz urządzeń np. JUMO heatTHERM

Te uniwersalne termostaty występuję w wersji jako regulator temperatury TR, monitor temperatury TW , monitor temperatury bezpieczeństwa STW lub ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB. Zgodne z dyrektywami: PED i RoHS.
Termostaty do zabudowy wewnątrz urządzeń JUMO heatTHERM P100

Termostaty do zabudowy wewnątrz urządzeń JUMO heatTHERM P100

Termostaty do zabudowy wewnątrz urządzeń JUMO heatTHERM P100

Sprawdź ofertęElektronicze ograniczniki/monitory temperatury bezpieczeństwa JUMO safety M STB/STW Ex

Urządzenia te są zgodne z PED oraz DIN EN 14597 i SIL2/3, PLD/e. Występuje również w wersji do stref zagrożonych wybuchem.Elektroniczne ograniczniki bezpieczeństwa wg DIN EN 14597 / ATEX JUMO safetyM

Monitor temperatury bezpieczeństwa JUMO safetyM STB/STW Ex

monitor temperatury bezpieczeństwa

Sprawdź ofertęCzujniki poziomu/przełączniki poziomu

Takie jak przełącznik pływakowy w wersji zakrzywionej JUMO NESOS R04 LS do przełączania alarmów, pomp, lamp sygnalizacyjnych, zaworów i alarmów dźwiękowych oraz Pływakowy przetwornik poziomu JUMO NESOS R20 LT | JUMO dla branży stoczniowej i stref zagrożonych wybuchem (ATEX).
Hydrostatyczne sondy poziomu

Hydrostatyczne sondy poziomu

Sprawdź ofertę