Rodzaje ciśnienia

Ciśnienie bezwzględne

Punktem zerowym skali ciśnienia bezwzględnego jest próżnia. Dlatego też dane dotyczące ciśnienia bezwzględnego są zawsze mierzone w odniesieniu do niej.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule „Ciśnienie bezwzględne”.

Ciśnienie względne

Przy pomiarze ciśnienia względnego (również ciśnienia manometrycznego) wartością odniesienia jest wartość ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie otoczenia jest odejmowane tutaj od mierzonego ciśnienia.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule „Ciśnienie względne”.

Ciśnienie różnicowe

Różnica pomiędzy wartościami ciśnienia bezwzględnego p1 i p2 nazywana jest różnicą ciśnień Δp. Jest ona często wykorzystywana w zastosowaniach technicznych do celów kontrolnych.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule „Ciśnienie różnicowe”.

Ciśnienie statyczne i dynamiczne płynów

Prawa fizyczne mechaniki płynów mają zastosowanie zarówno dla gazów, jak i cieczy. Gdy płyny znajdują się w spoczynku, tzn. gdy nie ma przepływu, działa na nie jedynie ciśnienie statyczne pstat (równomiernie we wszystkich kierunkach). Gdy natomiast medium się porusza, np. w rurociągu, warunki stają się nieco bardziej skomplikowane.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule „Ciśnienie statyczne i dynamiczne płynów”.

Ciśnienie hydrostatyczne

Ciśnienie hydrostatyczne ph jest skutkiem działania siły ciężkości na nieruchomą ciecz. Zależy ono od gęstości ρ medium, przyspieszenia ziemskiego g oraz wysokości h słupa cieczy.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule „Ciśnienie hydrostatyczne”.

Definicja, najpopularniejsze jednostki

Co to jest ciśnienie?

Ciśnienie jest jedną z najczęściej mierzonych i kontrolowanych wielkości fizycznych w technice automatyzacji. Ma ono bezpośredni wpływ na przebieg procesów produkcyjnych i przemysłowych. W niniejszym artykule przedstawimy podstawową wiedzę na temat ciśnienia i jego pomiarów.

Ciśnienie p definiuje się jako iloraz siły F i pola powierzchni A. Siła ta działa prostopadle do płaszczyzny. Jednostką ciśnienia w układzie SI jest Pascal (Pa). 1 Pa = 1 N/m2

Siła F jest wektorem i posiada kierunek (tutaj: pionowy). Ciśnienie p jest natomiast wielkością skalarną - nie posiada kierunku. W zamkniętym systemie, np. w zbiorniku buforowym ciśnienie zawsze działa równomiernie, prostopadle do wszystkich powierzchni. W praktyce oznacza to, że położenie montażowe przetwornika ciśnienia i membrany może być wybrane losowo. Na przykład ciśnienie w akumulatorze sprężarki można zmierzyć instalując przetwornik ciśnienia w górnej części zbiornika z membraną skierowaną w dół.

Rysunek 1. Graficzne przedstawienie definicji ciśnienia

Międzynarodowe jednostki ciśnienia

W przypadku zadziałania na powierzchnię 1 m² siłą ciężkości 100 g (F = 0,1 kg, 10 m/s² = 1 N), ciśnienie wyniesie 1 Pa.* Powszechnie stosowaną jednostką dla wyższych ciśnień w Europie jest bar (bar). Jak widać na przykładzie obliczeń, Pascal (Pa) jest zbyt małą jednostką klasyfikacyjną dla większości zastosowań technicznych.


1 bar = 105 N/m² = 100 000 Pa

*Komentarz: Nie została tu wykorzystana dokładna wartość przyspieszenia grawitacyjnego g = 9,81 m/s². Zamiast tego użyto zaokrąglonej wartości 10 m/s².