Studium przypadku: kompostowanie

Dobra ziemia, dobre wszystko!

Kompostowanie odnosi się do biologicznego procesu obiegu składników odżywczych, w którym łatwo przyswajalny materiał organiczny jest rozkładany przez bakterie i grzyby pod wpływem tlenu atmosferycznego. Oprócz dwutlenku węgla uwalniane są również minerały rozpuszczalne w wodzie, takie jak azotany, sole amonowe, fosforany, związki potasu i magnezu, które działają jako nawozy. Obecnie kompostowanie nie ogranicza się już tylko do domowego ogrodu, ale prowadzone jest na bardzo dużą skalę przez lokalne władze. W samych tylko Niemczech istnieje ponad 1.000 kompostowni.

Kompostowanie

Wyzwanie

Według danych Niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego w 2011 roku w biogazowniach w Niemczech kompostowano lub poddawano fermentacji około 14 milionów ton odpadów biogennych, a następnie ponownie wykorzystywano je na gruntach. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bioodpadów wymagane jest dokumentowanie pomiarów temperatury wszystkich partii kompostowania. Zapis ten wymagany jest ze względu na kluczową rolę temperatury, która niezawodnie zabija niebezpieczne mikroorganizmy w materiale. Dane te muszą być w każdej chwili dostępne dla właściwej rządowej jednostki werfyfikującej. Podczas obróbki higienicznej krzywa temperatury musi być rejestrowana za pomocą ciągłego, nieinwazyjnego bezpośredniego pomiaru temperatury w obrabianym materiale oraz automatycznego zapisu wartości temperatury. Kontrola temperatury jest często przeprowadzana manualnie przez operatorów kompostowni co przekłada się na odpowiednio wysokie nakłady na personel.

JUMO Wtrans B w użyciu w zwałowisku odpadów

Podejście do rozwiązania

W trakcie kompostowania należy utrzymywać temperaturę wyższą niż 55 °C w odniesieniu do całej mieszanki przez możliwie najbardziej ciągły okres 2 tygodni lub 65 °C przez jeden tydzień. Temperatura przetwarzania musi być mierzona i dokumentowana w regularnych odstępach czasu, co najmniej raz na dzień roboczy. Urządzenia stosowane do pomiaru temperatury muszą być regularnie, przynajmniej raz w roku, kalibrowane, a sama kalibracja musi być udokumentowana. Tylko w oparciu o pełną dokumentację przeprowadzanej kontroli procesu, która może być w każdej chwili prześledzona, wyprodukowany kompost jest uważany za bezpieczny pod względem higienicznym. Często kontrola temperatury jest przeprowadzana ręcznie przez operatorów kompostowni co wymaga odpowiednio wysokiego nakładu pracy. Wobec powyższych wymagań i generowanych nakładów finansowych, na klient, GFA Lüneburg gkAöR" zdecydował się na system automatyki JUMO mTRON T oraz radiowe czujniki temperatury JUMO Wtrans B. W ten sposób cały proces jest monitorowany w pełni automatycznie i dokumentowany w sposób zabezpieczony przed manipulacją.

Kompostownia i odbiornik JUMO Wtrans

Antena odbiornika JUMO Wtrans

JUMO Wtrans widok z przodu

Bezprzewodowe rozwiązanie pomiarowe JUMO Wtrans

Rezultat projektu

Standardowo predefiniowane maski ekranowe znacznie skracają czas uruchamiania dla użytkownika. Cały proces monitorowania i dokumentowania temperatury stał się dla GFA Lüneburg znacznie prostszy dzięki wdrożeniu tego rozwiązania.