Środowisko i bezpieczeństwo

Jesteśmy świadomi naszej społecznej odpowiedzialności

Firmę odnoszącą sukcesy cechuje nie tylko myślenie w kategoriach wewnętrznych, ale także branie odpowiedzialności za swoje otoczenie. Ochrona środowiska i ochrona zasobów naturalnych są zatem od ponad 30 lat mocno zakorzenione w naszej firmie. W ostatnich latach uczyniliśmy wiele, aby chronić zasoby naturalne, przestrzegać przepisów ustawowych i innych regulacji dotyczących środowiska oraz minimalizować szkody dla środowiska.

Wychodząc poza standardowe horyzonty: środowisko naturalne jest bliskie naszemu sercu

Planujemy, monitorujemy i oceniamy nasze procesy pod kątem ich wpływu na środowisko. Już w roku 1999 udało nam się uzyskać certyfikat DIN EN ISO 14001. Nawet 2 lata po opublikowaniu normy zarządzania energią DIN EN ISO 50001 w roku 2013 złożyliśmy wniosek o certyfikat i uzyskaliśmy go. Stanowią one istotną część naszej działalności gospodarczej wraz z systemem zarządzania jakością.

Dowiedz się więcej o certyfikatach 14001 i 50001.

System zarządzania środowiskowego DIN EN ISO 14001

My wszyscy - zarząd i pracownicy JUMO GmbH & Co. KG - od wielu lat jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za ochronę ludzi i środowiska. Dotyczy to zarówno naszego prywatnego otoczenia, jak i przedsiębiorstwa.

Download

Zarządzanie energią

Pewność, że energooszczędne produkty JUMO również zużywają niewiele energii w swojej produkcji, stanowi istotny wkład w ochronę klimatu i zasobów naturalnych. Z tego powodu w ostatnich latach konsekwentnie wdrażamy system monitorowania naszego zużycia energii w przedsiębiorstwie oraz poprawy efektywności energetycznej naszych procesów.

Ilość energii zużywanej przez JUMO do produkcji naszych produktów jest tak mała, że w 2020 roku postanowiliśmy zastąpić system zarządzania energią według DIN EN ISO 50001 audytem energetycznym według DIN EN 16247. Audyt ten zostanie przeprowadzony do 28. maja 2024 roku. Do tego momentu ostatni certyfikat audytu nadzoru systemu zarządzania energią będzie uważany za właściwy audyt energetyczny zgodnie z oświadczeniami BAFA.

Download

JUMO wykorzystuje energię słoneczną z własnym systemem fotowoltaicznym

Członek założyciel Hesskiego Sojuszu na rzecz ochrony środowiska

Jako założyciel Hesse Environmental Alliance, JUMO angażuje się również w dialog pomiędzy biznesem a administracją, aby uczynić operacyjną ochronę środowiska jak najbardziej efektywną. Podobnie jak Environmental Alliance, JUMO dąży do osiągnięcia 6 głównych celów:

  • Tworzenie atrakcyjnych warunków dla działalności gospodarczej w Hesji
  • Wzmocnienie osobistej odpowiedzialności przedsiębiorstw heskich
  • Zapewnienie wysokiego standardu środowiskowego dla kraju związkowego
  • Ograniczenie prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska do niezbędnego poziomu
  • Dostosowanie polityki ochrony środowiska w sposób kooperatywny i zrównoważony
  • Wspieranie ochrony środowiska i klimatu w społecznościach lokalnych


Sojusz na rzecz ochrony środowiska

Świadectwo członkostwa

Pobierz

Region Rhön ze swoją wspaniałą przyrodą tuż za progiem: chcemy ją zachować i chcemy to zrobić na całym świecie!

100 firm na rzecz ochrony klimatu - JUMO odgrywa tu swoją rolę!

W dzisiejszych czasach zrównoważone działania są niezbędne. Strategia zrównoważonego rozwoju Hesji stworzyła dla niemieckiego landu Hesja ugruntowaną platformę, na której mogą współpracować różne grupy społeczne, takie jak przedsiębiorstwa, gminy i szkoły.

Celem jest między innymi nakłonienie co najmniej 100 firm do zaangażowania się w większą ochronę klimatu oraz przedstawienie swoich działań i planów redukcji CO2 w planie działania. Od prawie 12 lat JUMO dokumentuje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska za pomocą systemu zarządzania zgodnego z DIN EN ISO 14001.

Dlatego też jedynym właściwym posunięciem było podpisanie przez JUMO Karty Ochrony Klimatu, aby pokazać, że JUMO będzie nadal przywiązywać dużą wagę do ochrony zasobów naturalnych i tym samym do ochrony klimatu.


Ochrona klimatu

Deklaracja 100 spółek

Pobierz

Bezpieczne produkty dla zdrowej żywności

JUMO produkuje urządzenia, które są wykorzystywane w produkcji żywności. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas w zakresie absolutnego bezpieczeństwa i higieny. Dlatego oczywiste jest, że nasze produkty są zgodne z najwyższymi standardami i przepisami dotyczącymi żywności.

Piekarnia

Nasz chleb powszedni: uurządzenia JUMO wspierają produkcję pieczywa i innych produktów spożywczych

Rozlewanie napojów

Nie samym chlebem człowiek żyje: produkty JUMO zapewniają higieniczną produkcję napojów i napełnianie butelek lub puszek.

Przepisy dotyczące żywności

Nasze produkty są zgodne z następującymi przepisami prawnymi:

  • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Rozporządzenie UE 2016/1416 (UE 10/2011) w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Rozporządzenie WE 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Deklaracja zgodności wg przepisów dotyczących żywności

Materiały użyte w naszych produktach są odpowiednie do kontaktu z żywnością. Materiały te są produkowane zgodnie z "dobrą praktyką produkcyjną", tak aby przy prawidłowym stosowaniu nie przenosiły żadnych części obcych do żywności.

Download

RoHS

Od 1999 roku JUMO zobowiązało się do ochrony środowiska poprzez certyfikację zgodnie z DIN EN ISO 14001. Poza wymogami prawnymi, JUMO podejmuje liczne działania - w szczególności w zakresie rozwoju i produkcji - w celu uniknięcia stosowania substancji niebezpiecznych w naszych produktach, jak również w ich produkcji oraz w celu ochrony ograniczonych zasobów.

Dyrektywa UE 2011/65/UE (RoHS II), która weszła w życie w czerwcu 2011 r. i została wdrożona w Niemczech na mocy rozporządzenia w sprawie materiałów do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzieli sprzęt elektryczny i elektroniczny na różne kategorie. Gama produktów JUMO została wcześniej zdefiniowana w Grupie 9 "Przemysłowe urządzenia monitorujące i sterujące" i została wyłączona z dyrektywy RoHS.

Od dnia 22 lipca 2017 r. wyjątek ten przestał obowiązywać bez zastępstwa. Wszystkie produkty są obecnie w pełni objęte obowiązującymi dyrektywami RoHS i są prawnie zgodne z dyrektywą RoHS.

Duża część oferty produktowej zawiera również oznaczenie identyfikacyjne CE. Jednakże, pomimo zgodności z RoHS, czujniki, na przykład, nie spełniają wymagań dotyczących oznakowania identyfikacyjnego CE zgodnie z deklaracją zgodności UE, ponieważ są komponentami.

Na życzenie chętnie potwierdzimy również w odniesieniu do danego produktu, że dane urządzenia są zgodne z dyrektywami RoHS oraz, jeśli ma to zastosowanie, z deklaracją zgodności UE.

Deklaracja RoHS

Dyrektywy 2011/65 UE i 2015/863/UE

Download

RoHS Chiny

Kontynuując nasze zaangażowanie w ochronę środowiska w oparciu o certyfikację według DIN EN ISO 14001 z roku 1999, podjęliśmy wszelkie niezbędne wewnętrzne środki ostrożności, aby od 1 lipca 2016 r. dostosować się do nowych przepisów chińskiej dyrektywy RoHS. Obejmuje to odpowiednie oznaczenia identyfikacyjne oraz umieszczenie tabeli zanieczyszczeń na naszej stronie internetowej.

JUMO definiuje cały swój asortyment produktów jako komponenty dla klienta do dalszego wykorzystania i przetwarzania w różnych systemach. W tym sensie znakowanie produktów zgodnie z chińskim systemem RoHS nie jest obowiązkowe, ale zawsze obowiązuje tabela zanieczyszczeń.

Podobnie jak w przeszłości, na naszej stronie internetowej można znaleźć odpowiednie instrukcje obsługi, karty katalogowe i dopuszczenia w grupach produktów. Tutaj można znaleźć klasyfikację oznaczenia identyfikacyjnego "e" lub "20" oraz związaną z tym tabelę zanieczyszczeń zgodnie z Chińską dyrektywą RoHS. Data produkcji (rok) znajduje się na tabliczce znamionowej lub w dokumentach towarzyszących.

Deklaracja RoHS - Chiny

Deklaracja i oznakowanie identyfikacyjne zgodnie z SJ/T 11364-2014

Download

REACH

REACH został wprowadzony w dniu 1 czerwca 2007 r. jako nowe ogólnoeuropejskie prawo dotyczące środków chemicznych. Dzięki temu producenci i importerzy chemikaliów są odpowiedzialni za bezpieczne postępowanie z ich produktami. Porozumienie to ma jednak zastosowanie również dla dalszych użytkowników.

Jesteśmy producentem urządzeń w zakresie techniki pomiarowej i sterowania, w związku z czym REACH nie obejmuje nas w zakresie rejestracji naszych produktów. Nie produkujemy substancji chemicznych i w oparciu o aktualną wiedzę nie importujemy ich również z krajów spoza UE.

Wyjaśniliśmy z naszymi dostawcami, w jakim stopniu my, jako użytkownicy substancji niebezpiecznych w naszych procesach produkcyjnych, jesteśmy zaangażowani w proces rejestracji zgodnie z REACH. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że odpowiednie substancje zostały zarejestrowane. Ponieważ lista wnioskodawców REACH jest obecnie corocznie weryfikowana, na żądanie potwierdzimy naszą zgodność z REACH.

Jeżeli substancje wymienione w aktualnym rozporządzeniu REACH (SVHC - Substances of Very High Concern) są obecne w naszych produktach na poziomie przekraczającym dopuszczalne wartości graniczne, nasi klienci zostaną o tym natychmiast poinformowani - zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia UE w sprawie substancji chemicznych 1907/2006.

Deklaracja REACH

EU 1907/2006

Download

Informacje na temat REACH / SVHC ołów

W czerwcu 2018 r. ołów (metal) został dodany do listy substancji kwalifikujących się do objęcia systemem REACH. Artykuł 33 rozporządzenia REACH EG 1907/2006 przewiduje obowiązek informowania. Potencjalnie toksyczne właściwości ołowiu jako pierwiastka chemicznego są znane i brane pod uwagę w przemyśle, w tym w przepisach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.


REACH/Article 33 SVHC ołów

Informacje na temat rozporządzenia REACH SVHC ołów EG 1907/2006

Download

Minerały konfliktowe

Na mocy ustawy Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act przyjętej przez SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) - zgodnie z którą wszystkie spółki notowane na amerykańskich giełdach papierów wartościowych są zobowiązane do ujawniania pochodzenia "materiałów konfliktowych" (w tym cyny, tantalu, wolframu i złota) z obszarów w Demokratycznej Republice Konga i okolicach - JUMO jest zaangażowane w przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji jako dostawca dla różnych spółek amerykańskich.

Minerały konfliktowe

Deklaracja polityki JUMO

Download

WEEE

JUMO produkuje głównie urządzenia do pomiarów i technologii sterowania. W 2005 roku nasze produkty zostały zakwalifikowane jako urządzenia kontrolne i monitorujące do zastosowań komercyjnych (b2b). Zgodnie z wersjami dyrektywy WEEE 2012/19/UE nasze urządzenia nie są zatem objęte tym rozporządzeniem.


WEEE

Dyrektywa 2012/19 UE

Download

Ustawa o opakowaniach

Jako producent opakowań podlegający uczestnictwu w systemie, JUMO spełnia wymagania ustawy o opakowaniach §9, która obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku. Obejmuje to obowiązek rejestracji w "Zentralen Stelle Verpackungsregister - ZSVR" (Centralny Rejestr Opakowań), jak również udział w jednym z podwójnych systemów w Niemczech. Numer rejestracyjny ZSVR - JUMO: DE 1913076530788


Ustawa o opakowaniach

Deklaracja zgodności z ustawą o opakowaniach

Pobierz

Czy macie Państwo jakieś pytania?


Kierownik ds. Środowiska i bezpieczeństwa, energii i zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy

Britta Goldbach +49 661 6003-652 +49 661 6003-652


Ustawa o bezpieczeństwie powietrza, towarach niebezpiecznych, odpadach, ochronie wody w opakowaniach

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203