pomiar ozonu
APLIKACJE

Dokładny pomiar ozonu w wodzie – czujniki amperometryczne do ozonu

W poniższym wpisie omawiamy stosowanie ozonu jako środka do dezynfekcji oraz amperometryczne czujniki do pomiaru ozonu. Sprawdź i dobierz odpowiednie rozwiązania pomiarowe do Twojej aplikacji!

Oczyszczanie wody gwarancją bezpieczeństwa

Ze względów higienicznych woda pitna lub jakakolwiek inna woda, z którą ludzie mają bezpośredni lub pośredni kontakt, musi być oczyszczana za pomocą związków niszczących wszelkie zawarte w niej mikroorganizmy.

Jako środki dezynfekujące bardzo często wykorzystywane są chlor oraz ozon. W aplikacjach związanych z wodą wysoki poziom bezpieczeństwa dla konsumenta jest najważniejszym wymogiem. Z tego powodu, stosuje się systemy automatyki do w pełni automatycznego monitorowania, kontroli i rejestracji stężenia środka dezynfekcyjnego.

.

Ozonowanie wody w basenie pozwala zmniejszyć dawkowanie chloru, co jest korzystne dla osób z wrażliwą skórą

Ozon – jeden z najsilniejszych środków do dezynfekcji

Ozon jest jednym z najsilniejszych dostępnych utleniaczy. Bardzo szybko reaguje z zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie i w ten sposób czyni je nieszkodliwymi. Ozon wykorzystywany jest nie tylko do dezynfekcji, ale także do:

 • utleniania substancji nieorganicznych, w tym żelaza oraz siarczków
 • utleniania zanieczyszczeń organicznych, w tym substancji zmieniających kolor, zapach lub smak wody, a także zanieczyszczeń fenolowych i pestycydów
 • ozonowania przed chlorowaniem: redukcja ilości potrzebnego chloru oraz zmniejszenie ilości substancji, które w połączeniu z chlorem tworzyłyby niepożądane produkty uboczne

Dozowanie ozonu

Zgodnie z przepisami dotyczącymi wody pitnej, bezpieczne stężenie ozonu dodawanego do wody wynosi maks. 10 mg/l. Górna granica po uzdatnieniu wody wynosi 0,05 mg/l.

Zbyt wysokie stężenie ozonu w powietrzu powoduje senność, bóle głowy i znużenie oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Zalety i wady stosowania ozonu jako metody uzdatniania wody

Zalety dezynfekcji wody ozonem

 • silny środek dezynfekujący (silniejszy niż np. chlor) – krótki czas reakcji
 • utlenianie substancji organicznych (np. substancji humusowych) ma wpływ na poprawę zapachu, smaku i koloru wody.
 • kiedy ozon się rozpada, powstaje tylko rozpuszczalny tlen ("nieresztkowy")
 • nie tworzy produktów ubocznych, które zawierają halogeny

Wady dezynfekcji wody ozonem

 • wysokie koszty (zakład, energia itd.)
 • kiedy do produkcji O3 używane jest powietrze, możliwe jest powstawanie tlenków azotu jako niepożądanych produktów ubocznych (tworzenie się azotanów organicznych).
 • możliwe jest powstawanie w wodzie niepożądanych produktów ubocznych: aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych, bromianów i bromowanych związków organicznych w obecności jonów bromkowych
 • ze względu na wysoką reaktywność, ozon rozpada się stosunkowo szybko – aby zapobiec ponownemu skażeniu wody lub tworzeniu się biofilmu w systemie dystrybucji, należy zastosować wtórny środek dezynfekujący
 • silnie toksyczny i żrący, co w przypadku niekontrolowanego uwalniania się stwarza zagrożenie


Czujniki amperometryczne do pomiaru ozonu

Dla kontroli stężenia środka dezynfekującego korzystne jest, jeśli sygnał elektryczny proporcjonalny do stężenia środka dezynfekującego jest stale dostępny. Może on być użyty jako sygnał wejściowy do dozownika środka dezynfekującego, co oznacza, że stężenie może być kontrolowane całkowicie automatycznie.

Ciągły i dokładny pomiar zapewni amperometryczny detektor ozonu ze zintegrowaną kompensacją temperatury.


Sonda dwutlenku chloru i ozonu JUMO tecLine ClO2 i O3 jest dostępna w wersji analogowej i cyfrowej

Amperometryczne mierniki ozonu – zasada pomiaru

Substancja, która ma być oznaczona (np. ozon), reaguje na elektrodzie roboczej (katodzie). Następnie mierzony jest prąd, który jest proporcjonalny do stężenia tej substancji w roztworze.

Wersje czujników do pomiaru stężenia ozonu w wodzie

Amperometryczne detektory ozonu można podzielić ze względu na:

 • Systemy 2-elektrodowe
 • Systemy 3-elektrodowe z przełączaniem potencjostatycznym

Czujniki do ozonu dostępne są zarówno w wersji otwartej, jak i z osłoną membranową.

Schematyczne przedstawienie 2-elektrodowej i 3-elektrodowej konstrukcji czujników amperometrycznych

Regulator PID JUMO AQUIS 500 AS – rejestracja danych pomiarowych

Wbudowana w obudowie elektronika dostarcza nieskalibrowany sygnał 4 - 20 mA, który może być dalej przetwarzany np. przez regulator PID JUMO AQUIS 500 AS posiadający graficzny wyświetlacz LCD. Urządzenie spełnia dwie funkcje: dostarcza wymagane napięcie zasilające i umożliwia prostą kalibrację systemu pomiarowego.

Przetwornik, wskaźnik panelowy i regulator PID umożliwia m.in. wyświetlanie danych pomiarowych oraz prostą kalibrację urządzenia

Miernik ozonu – zastosowanie

Czujnik amperometryczny do pomiaru ozonu może być stosowany w następujących obszarach:

 • woda pitna
 • woda w basenach kąpielowych
 • woda procesowa i produkcyjna
 • woda używana do celów przemysłowych
 • systemy obiegowe, takie jak obiegi cieczy chłodzącej
 • woda zanieczyszczona środkami powierzchniowo-czynnymi i chemikaliami – tylko w wersji czujnika z membraną niewrażliwą na chemikalia i tensydy.